Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO"), przekazujemy Pani/Panu poniższą informację o sposobie przetwarzania danych osobowych osób, które udostępniły swoje dane osobowe w związku z zawieraniem umów lub przy wypełnianiu formularzy zgłoszeniowych na stronie internetowej www.frankowiec.pl

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Frankowiec sp. z o.o. w organizacji, z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 6/164 dalej „FRANKOWIEC".
Z FRANKOWIEC, może się Pani/Pan skontaktować w następujący sposób:
a) adres e-mail: biuro@frankowiec.pl
b) adres korespondencyjny: Frankowiec sp. z o.o. w organizacji, Al. Armii Ludowej 6/164, 00-571 Warszawa
2. CELE I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
FRANKOWIEC przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
a) dane identyfikujące (imiona i nazwiska)
b) dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu),
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem skorzystania z usług oferowanych na stronie internetowej www.frankowiec.pl
FRANKOWIEC przetwarza pobrane dane osobowe w następujących celach:
a) udostępnienia i zapewnienia dostępu do Poradnika Frankowca osobom, które wnosiły o jego udostępnienie,
b) świadczenia usług na rzecz konkretnych osób fizycznych.
c) zapewnieniu wykonywania umów zawartych za pośrednictwem strony internetowej www.frankowiec.pl
3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem danych w powyższych celach, dane osobowe osób korzystających z usług na oferowanych przez stronę internetową www.frankowiec.pl mogą być udostępniane wyłącznie następującym podmiotom:
a) Dostawcom usług płatniczych (aktualnie spółce Paypal. Firma PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449 jako podmiotowi świadczącemu usługi płatnicze),
b) instytucjom upoważnionym z mocy prawa, w szczególności podmiotom, które mają zapewniony dostęp do danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. Sądy, Urzędy Skarbowe lub inne uprawnione organy);
c) podmiotom upoważnionym, które mają zapewniony dostęp do danych osobowych na podstawie odrębnych zgód udzielonych przez Panią/Pana takim podmiotom
FRANKOWIEC nie będzie przekazywać Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do żadnych organizacji międzynarodowych.
4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wypełnienia przez Panią/ Pana odpowiedniego formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.frankowiec.pl oraz przez okres wykonywania umowy, która została przez Panią/Pana zawarta za pośrednictwem strony internetowej www.frankowiec.pl, jak również przez okres 6 lat następujących po zakończeniu wykonywania takiej umowy, o ile nie są już potrzebne w związku z innym postępowaniem prowadzonym na podstawie przepisów prawa.
5. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH
W związku z przetwarzaniem przez FRANKOWIEC Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych (art. 15 RODO)
Jest to prawo do uzyskania od FRANKOWIEC potwierdzenia, czy przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii). Frankowiec może pobrać opłatę w celu zrekompensowania kosztów ponoszonych w związku z wydaniem Pani/Panu takich informacji.
b) prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
Jest to prawo do żądania od FRANKOWIEC niezwłocznego sprostowania danych osobowych Pani/Pana, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
c) prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
Jest to prawo do żądania od FRANKOWIEC niezwłocznego usunięcia danych osobowych dotyczących Pani/Pana (zwane również „prawem do bycia zapomnianym"). FRANKOWIEC ma w takiej sytuacji obowiązek usunąć Pani/Pana dane osobowe pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przewarzanie i FRANKOWIEC nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, (v) złożenia przez Panią/Pana Pani/Pana lub ubezpieczonego skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)
Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez FRANKOWIEC Pani/Pana danych osobowych, jeżeli wyłączną podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes FRANKOWIEC (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W takiej sytuacji FRANKOWIEC nie będzie mógł dalej przetwarzać takich danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania tych danych przez FRANKOWIEC lub dane potrzebne są FRANKOWIEC do dochodzenia roszczeń.
Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez FRANKOWIEC obowiązku prawnego.
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
Jest to prawo do żądania od FRANKOWIEC ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez FRANKOWIEC, (ii) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu swoich danych osobowych, (iii) FRANKOWIEC nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania (iv) wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania na mocy art. 21 RODO- do czasu rozpoznania tego sprzeciwu,
W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, FRANKOWIEC może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Pani/Pana zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
f) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
Jest to prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana spółce FRANKOWIEC oraz prawo żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe.
g) prawo wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO)
W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. SPOSÓB REALIZACJI PRAW
Jest Pani/Pan uprawniona/y do zgłoszenia realizacji swoich praw, o których mowa w punkcie 5
w następujący sposób:
a) adres e-mail: biuro@frankowiec.pl
b) adres korespondencyjny: FRANKOWIEC sp. z o.o. . w organizacji, Al. Armii Ludowej 6/164, 00-571 Warszawa,
c) SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez spółkę FRANKOWIEC Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
d) ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH
FRANKOWIEC nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji w sposób wyłącznie zautomatyzowany,
w szczególności w oparciu o profilowanie.

kredyt we frankach o co chodzi